dissabte, de febrer 25

3ª REVISIÓ DEL POUM DE STA. Mª de MRTLLS.Amb el nou canvi de Govern municipal i seguint el programa electoral, s’ha fet una nova revisió del POUM de Santa Mª de Martorelles, la qual es va presentar a la ciutadania el dijous passat.
Aquest nou planejament  és clarament reduccionista respecte de l’actual PGOU del 1983 i respecte del nombre d’hectàrees urbanitzables, del nombre d’habitatges i del d’habitants previst fins el 2030. Es desclassifiquen 14 Ha. de sòl urbanitzable que passen a sòl rústic o no urbanitzable, i es concentra el creixement previst a can Coll i la Font de Baix bàsicament, a més d’altres polígons urbanitzables ja previstos i que no s’havien edificat fins ara. No hi ha cap previsió de reserva de sòl urbanitzable sense programar o sòl lliure per a futurs creixements, en cas que s’esgotés el sòl previst en el nou Poum abans del 2030. No queda clar el nombre d'habitants previst en aquesta nova revisió: 1000, 1200, 1500?
Es redueix ostensiblement la previsió de sòl industrial o de sòl per a activitats productives i econòmiques, al anular-se el sector de la Pedrera que es preveia industrial en el PGOU, i només es manté el sector de les caves Marquès d’Alella vinculat a l’activitat agrícola, sense crear nou sòl industrial. És una llàstima que amb l’actual situació de crisi i atur, en el Poum no hi hagi previsió d’una polígon d’activitats que donaria impuls econòmic al poble, rebaixaria l’atur i donaria recursos fiscals a les arques municipals.
S’ha rebaixat la previsió de creixement en nombre d’habitatges  respecte el PGOU, i de les altres revisions del 2011. Es planifiquen nous habitatges de tipologia compacta amb cases unifamiliars, aparellades o agrupades, així com algunes cases aïllades. Apareix la figura d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) ja que en el Pla del 1983 no hi havia cap previsió d’habitatge social, en el 2011 ja se'n reserven alguns i en la darrera revisió n’apareixen una 50ª.
Un altra aspecte a destacar és la protecció del medi natural ja que s’amplia el límit del PEIN (Parc Natural), tot i que cal advertir que és competència de la Generalitat i del Consorci del Parc l’aprovació dels límits de protecció, però que el POUM pot planificar sòl d’especial protecció encara que no estigui inclòs en el Pein, com passa amb el Parc de la Serralada de Marina, o com passava a Gallecs.
També s’ha reduït la pressió sobre el cultiu de la vinya ja que representava el fet que diversos plans o sectors urbanitzables estaven sobre vinyes que haurien de desaparèixer i que ara passen a sòl no urbanitzable i seguirà sent vinya. La vinya de can Coll però, si que queda afectada pel pla urbanitzador coma zona verda, per tant cal pensar que quan s’urbanitzi can Coll, s’hauran d’arrancar les vinyes per fer-hi un parc urbà.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada